Podání žádosti

Podání žádosti

Žádost do Domova Hortenzie je k dispozici v domově u sociální pracovnice.

Žádost si rovněž můžete vytisknout v záložce Žádost– dokumenty ke stažení.

 

Žádost se skládá ze dvou tiskopisů:

Žádost o poskytnutí služeb Domov Hortenzie, p. o.

Posudek o zdravotním stavu.

 

Vyplnění žádosti

Žádost vyplňte dle požadavků informací uvedených na formuláři. V případě, že si uživatel volí kontaktní osobu, která ho bude zastupovat ve věci vyřizování žádosti, je nutné, aby ji na tomto formuláři žádosti pověřil, což stvrdí svým podpisem v příslušné kolonce. Kontaktní osoba na témž formuláři svým podpisem přijme toto pověření a zároveň svým podpisem vydá souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

Posudek o zdravotním stavu nechte potvrdit lékařem (praktickým lékařem nebo lékařem v místě aktuálního pobytu např. léčebna dlouhodobě nemocných, nemocnice, aj.). Je vhodné upozornit lékaře, aby neopomenul zakroužkovat zvládání úkonů soběstačnosti s ohledem na zdravotní stav žadatele, neboť toto jsou údaje, na základě kterých je také hodnocena žádost a zařazena na patřičné místo do pořadníku. K  posudku o zdravotním stavu je možno doložit dle potřeby různé lékařské zprávy.

 

Vyplněnou žádost je potřebné doručit do domova (osobně, poštou na adresu domova nebo elektronicky), následně je žádost zaevidována.

 

Žadatel je v rámci hodnocení žádosti navštíven v místě aktuálního pobytu za účelem sociálního šetření. Vedoucí sociálního úseku (sociální pracovnice) a vedoucí zdravotního úseku (zdravotní sestra) s žadatelem ověří jeho potřebnost pobytové sociální služby domova pro seniory, zjistí důvod podání žádosti a projednají jeho individuální potřeby s ohledem na jeho potřebu pomoci a podpory v soběstačnosti, sociální situaci a zdravotní stav. Na základě provedeného sociálního šetření je jeho žádost hodnotícím týmem bodově ohodnocena. Hodnotící tým je ve složení ředitele domova, vedoucí úseku přímé péče, vedoucí sociálního úseku a vedoucí zdravotního úseku. V mimořádných situacích s ohledem na zdravotní stav je vyžádáno stanovisko domovského lékaře.

 

Žadatel je hodnocený v oblastech: výše míry potřebnosti péče (stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby), sociální situace (zda žadatele žije sám, zda jsou jeho potřeby zajištěny např. rodinou či jinou službou), případně je hodnocena situace zvláštního zřetele (úmrtí pečující osoby či domácí násilí, aj.), dále jsou méně bodově hodnocena skutečnost trvalého pobytu.

 

Žadatel je písemně vyrozuměn o zařazení či nezařazení žádosti do pořadníku žadatelů do  30-ti dnů od data doručení žádosti.  Z mimořádných důvodů může být tato lhůta prodloužena. O prodloužení lhůty je žadatel informován sociální pracovnicí, popřípadě je informována uvedená kontaktní osoba. Žadatel, který nesplňuje podmínky pro zařazení do pořadníku (tzn., že tzv. nespadá do cílové skupiny), bude o tomto písemně vyrozuměn a jeho žádost bude zaslána zpět (v kopii je tato vyřazená žádost evidovaná u sociální pracovnice).

 

Při uvolnění kapacity domova je žadatel s nejvyšší mírou potřebnosti navštíven v místě aktuálního pobytu za účelem sociálního šetření, kdy s ním vedoucí sociálního úseku (sociální pracovnice) a vedoucí zdravotního úseku (zdravotní sestra) ověří jeho potřebnost pobytové sociální služby domov pro seniory, projednají jeho individuální požadavky a potřeby s ohledem na soběstačnosti, sociální situaci a zdravotní stav (vytvoří se první verze individuálního plánu – plánu pomoci a podpory).

 

Jestliže dojde k souladu požadavků žadatele s možnostmi poskytovatele, uzavře se smlouva o poskytnutí služeb sociální péče v domově pro seniory (dále jen smlouva) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to písemně. Ve smlouvě je stanoven osobní cíl uživatele (který je sjednán do individuálního plánu) a rozsah poskytování sociální služby (přílohou smlouvy je individuální plán – plán pomoci a podpory). V případě, že má žadatel ustanoveného opatrovníka nebo zmocněnce, uzavírá tuto smlouvu tato osoba. Pokud žadatel není schopen ze zdravotních důvodů jednat při uzavírání smlouvy o poskytnutí služby sociální péče v Domově Hortenzie a nemá soudem ustanoveného opatrovníka či zmocněnce, uzavírá mimořádně smlouvu Městský úřad obce s rozšířenou působností Frenštát pod Radhoštěm, a to dle § 91 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Každou změnu údajů týkající se žádosti nahlaste, prosím, sociální pracovnici na telefonním čísle 556 806 119 nebo 734 260 456 (např. změna zdravotního stavu, změna aktuálního pobytu, aj.). Sociální pracovnice poskytuje sociální poradenství a rovněž se jí můžete zeptat na případné jakékoliv dotazy.

 

Pokud dojde ke změně zdravotního stavu a změně soběstačnosti, je potřeba doložit nový Posudek o zdravotním stavu, aby mohla být žádost znova přehodnocena a získala tak patřičné místo v pořadníku dle aktuálních potřeb.