Úhrady

Úhrady

 

Ubytování a strava

Jednolůžkový pokoj

9.210,- Kč (ubytování činí 4 770,- Kč a strava 4 440,- Kč)

9.420,- Kč (ubytování činí 4 980,- Kč a strava 4 440,- Kč)

9.480,- Kč (ubytování činí 5 040,- Kč a strava 4 440,- Kč)

9.840,- Kč (ubytování činí 5 400,- Kč a strava 4 440,- Kč)

 

Dvoulůžkový pokoj

9.060,- Kč (ubytování činí 4 620,- Kč a strava 4 440,- Kč)

9.180,- Kč (ubytování činí 4 740,- Kč a strava 4 440,- Kč)

 

V rámci stanovené ceny za ubytování je zohledněno, zda pokoj je jednolůžkový či dvoulůžkový a zda má nebo nemá samostatný balkón nebo terasu.

Stravné na den je 148,- Kč (potraviny 81,- Kč a provozní náklady 67,- Kč).

Úhrada za ubytování a stravu se platí zálohově, a to do 30. dne v kalendářním měsíci, za který má být zaplacena.

 

Sdělování výše příjmu

Uživatel není povinen sdělovat výši svého příjmu, pokud mu po zaplacení úhrady za pobyt a stravu zůstane 15% ze svého příjmu. V případě, že uživatel nemá dostatečné příjmy pro úhradu za pobyt a stravu, je povinen doložit výši svého příjmu a neprodleně oznamovat změny v příjmu, které mají vliv na úhradu částky. Uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravu zůstává vždy 15 % jeho měsíčního příjmu.

 

Dohoda o úhradě nedpolatku s osobou blízkou

Jestliže uživatel nemá vlastní příjem nebo jeho příjem nepostačuje na úhradu nákladů, může se poskytovatel sociální služby dohodnout na spoluúčasti na úhradě těchto nákladů s jeho osobou blízkou, a to s jeho souhlasem. Když osoba blízká souhlasí s doplácením, uzavírá s ní poskytovatel dohodu o spoluúčasti na úhradě nákladů.

 

Příspěvek na péči

K úhradě sociální péče slouží dávka příspěvek na péči. V případě přijetí do domova pomůže uživateli tuto dávku vyřídit sociální pracovnice. Uživatel, kterému byl přiznán příspěvek na péči hradí jeho plnou výši poskytovateli za poskytování služeb sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

 

Volitelné služby za úhradu

Poskytovatel uživatelům poskytuje další služby nad rámec základních činností, a to dopravu uživatele služebním vozidlem.

Doprava uživatele služebním vozidlem pro individuální účely, 1 km 10,- Kč.

Doprava uživatele služebním vozidlem pro skupinové akce, 1 km 4,- Kč.

 

Způsob placení úhrad

  1. a) v hotovosti na pokladně na adrese poskytovatele.
  2. b) bezhotovostním převodem na účet poskytovatele:

č. účtu: 6000634801/0100

variabilní symbol: rodné číslo uživatele

 

Úhrada musí být připsána na účet poskytovatele nejpozději do 30. dne v kalendářním měsíci, za který má být úhrada placena.

 

V případě, že uživatel uhradí platbu za pobyt a stravu v hotovosti, je mu vystaven doklad o přijetí této částky. V případě úhrady prostřednictvím účtu má uživatel stvrzení úhrady na svém bankovním výpise. Přehled o vyúčtování plateb je možný předat na vyžádání.

 

Vratky za stravu (přeplatky)

Po dobu celodenní nepřítomnosti (kalendářní den, což je od 0,00 do 24,00 hod.) v domově z důvodu pobytu mimo domov, pobytu v nemocnici nebo v jiném zařízení, je uživateli vrácená poměrná část nákladů za stravování ve výši 81,- Kč/den. Platba za ubytování se při pobytu mimo domov nevrací.

 

Vratky za příspěvek na péči (přeplatky)

Po dobu celodenní nepřítomnosti (kalendářní den, což je od 0:00 do 24:00 hod.) v domově z důvodu pobytu na tzv. dovolence, nikoliv za pobyt ve zdravotnickém zařízení (např.: nemocnice, léčebna dlouhodobě nemocných, apod.), je Uživateli vrácená poměrná část dle skutečně přiznaného příspěvku na péči.

Příklad: Uživateli je přiznán příspěvek na péči v I. stupni, tedy 880,- Kč. Uživatel byl celodenně nepřítomen 7 kalendářních dnů. Výpočet vrácené poměrné části: 880 : 30 x 7 = 205,33 Kč. Částka se zaokrouhlí na 205,- Kč.