Aktivizace

Aktivizace

Aktivizační a sociálně terapeutické činnosti zajištují pracovnice v sociálních službách – aktivizační pracovnice, a to od pondělí do pátku od 7:30 hod. do 16:00 hod.

Aktivizační činnosti se poskytují individuálně na pokoji nebo skupinově v jídelně, společenské místnosti, vstupní hale, klubovně, na zahradě, v kuchyňce nebo v televizní místnosti.

 

Sociálně terapeutické činnosti

Aktivizační pracovnice poskytují takové činnosti a aktivity, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování.

 

Aktivizační činnosti

Aktivizační pracovnice nabízí volnočasové a zájmové aktivity tak, aby docházelo k obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, dále nabízí možnost nácviku a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

 

V rámci sociálně terapeutických a aktivizačních činností nabízíme:

kulturní vystoupení (hudební, taneční, recitační, aj.), posezení v kavárně pro seniory organizované v domově, canisterapii, duchovní okénko, skupinové kondiční cvičení (paměťové hry, vědomostní kvízy), společenské hry (karty, kuželky, pétanque, aj.), hudební, pracovní a výtvarné činnosti, předčítání z denního tisku a literatury, výlety do okolí, zajištění doprovodu na výstavy a kulturní programy mimo domov, pečení, vaření s uživateli, grilování, společenský ples, Mikulášská nadílka, předvánoční posezení, procházky po zahradě, smyslová aktivizace – nácvik chůze, nácvik jemné motoriky, reminiscence, promítání filmů, aj. Domov zajišťuje jedenkrát měsíčně mši svatou.

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pracovníci domova podporují a pomáhají při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomáhají při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování.

 

Individuální plánování a využití biografie uživatele V procesu individuálního plánování v rámci části specifických informací se využívá autobiografická anamnéza, která obsahuje podrobný popis dosavadních zvyků, oblíbených činností, jídel, nápojů, písní, hraček, kazet nebo filmů, dále údaje o způsobu oblékání, o zvycích týkající se spánku nebo jiných rutinních činnostech. Nabízí se dobrovolná možnost sepsání životního příběhu. Základní biografie obsahuje informace o rodině, vzdělání, zaměstnání, důležité životní události. Dále se zjišťuje životní styl uživatele, a to v oblasti odívání, péče o zevnějšek, typ povahy (společenský, nevyhledávající společnost), pohybové aktivity, duchovní život, apod. V rámci zájmů, koníčků zjišťujeme např.: zdali uživatele zajímalo modelářství, myslivost, šachy, karty, rybaření, výtvarné aktivity, pletení, šití, vyšívání, knihy, četba, divadlo, filmy, hudba – žánr, hra na hudební nástroj, tanec, zahrada (zahradničení, houbaření…), zvířata, křížovky, apod. Dále např. pro využití bazální stimulace oblíbená barva, vůně, květina, materiály, apod.

Aktuální každodenní činnosti – denní režim uživatele zaznamenáváme, aby byly dodržovány jeho zvyklosti a požadavky s ohledem na jeho potřeby stravování a trávení volného času.

Všechny zjišťované informace navazují na využití těchto údajů právě pro reminiscenci, dotekovou terapii – bazální stimulaci, smyslovou aktivizaci.

Individuální plánování a programové aktivity pro osoby s demencí Každý člověk je jiný, má trochu jiné potřeby. Zároveň i postup kognitivní poruchy je u každého klienta jiný. Proto musí být plány aktivit volené pro každého individuálně, aby využívaly právě těch schopností, které daná osoba má. Pravidla pro zavádění aktivit se dají shrnout do několika bodů. Nejlépe to vystihuje autorka knihy „Úspěšná péče o člověka s demencí“ Zgola (2003, s. 165), podle které jsou pravidla následující: „využívejte zachovaných schopností klienta, minimalizujte rozptylující podněty, omezujte možnosti volby, vyhněte se dvojznačnosti, dávejte podrobné instrukce a buďte konzistentní, napomáhejte konkrétními vizuálními prostředky, vylučte možnost případného neúspěchu.“

Při procesu individuálního plánování se klíčové pracovnice společně s uživatelem a sociální pracovnicí zaměřují na individuální schopnosti uživatele podle fáze onemocnění a snaží se mu napasovat aktivity tak, aby vedly k prožívání libých pocitů a zklidnění. V této části individuálního plánová se také pracovnice zabývají možnostmi a především zkušenostmi tzv. odvedení pozornosti v případě dezorientace a neklidu. Každý uživatel reaguje na jiné podněty pro účely zklidnění.

V této části je popsán denní a týdenní harmonogram uživatele, u uživatelů s demencí je důležité dodržování stejných aktivit, aby nebyli vystaveni stresujícím situacím, neboť každá změna může vzbudit libé a nelibé pocity.

Individuální plánování a programové aktivity pro osoby s problémy s komunikací Klíčové pracovnice v rámci individuálního plánu popisují způsob komunikace s konkrétním uživatelem. V roce 2015 byly proškoleny vybrané pracovnice na téma alternativní a augmentativní komunikace, které zanesly do praxe využití možnosti mazací tabule, psaného textu, individuální složky s piktogramy, apod. Již dnes je zavedeno v běžné praxi, že uživatelé mají součástí individuálního plánu vlastní složku s piktogramy – obrázky, které jsou tzv. šité na míru uživateli.
Individuální plánování a využívání bazální stimulace Bazální stimulaci je jako jedna ze základních metod péče používána při poskytování péče, provádí se individuálně s ohledem na schopnosti a stav uživatele. Bazální stimulace se soustřeďuje na cílené podněty základních smyslových orgánů, jako jsou sluch, hmat, zrak, čich, chuť.

Bazální stimulaci lze definovat jako stimulaci vnímání a alternativní způsob komunikace s uživateli, kteří mají porušené vědomí. Náročným úkolem pro personál je zjistit a pochopit potřeby osoby a poznat jeho styl komunikace s okolím. V rámci zjištěných zálib, zájmů a oblíbených barev a vůni, lze při bazální stimulaci např. pouštět obílenou hudbu, vyzdobit pokoj oblíbenými předměty, ladit ho do oblíbených barev, provonět jej oblíbenou vůní, apod. Tyto informace jsou zaznamenávány do individuálního plánu a dále je tam též popsáno, jak jsou využívány v praxi např.: při bazální stimulaci nebo pro aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti.

Pracovnice mají k dispozici rukavice určené pro bazální stimulaci, vibrační masážní přístroj, apod. V roce 2015 pracovnice, které prošly základním a nadstavbovým kurzem bazální stimulace, vykonávají přímou bazální stimulaci šitou na míru uživatele, popis je zaznamenán do individuálního plánu. V praxi se daří vzájemná spolupráce mezi ostatními pečovatelkami, vzájemně se od sebe učí prvky bazální stimulace. V praxi a následně dokumentaci je zaznamenáno, jaké prvky vykonávají všechny pracovnice stejně (např. iniciální dotek, pozdrav, apod.).

Kiwanis Panenka pro seniory

 

Kiwanis Panenka je projekt českých a slovenských Kiwanis klubů určený pro pomoc nemocným dětem. Pracovnice úseku přímé péče našila pro uživatele domova panenky, zakoupily se fixy, které jsou pratelné a tak začala práce s Kiwanis panenkou. Kiwanis panenka byla nabídnuta uživatelům, kteří mají problémy s komunikací a hybností, aby pomocí panenky mohli vyjádřit, na kterých místech cítí bolest.

 

Panenku pečovatelky nebo sestry použijí k vysvětlení, jaké úkony s nimi budou prováděny, apod. Uživatelé tak mohou lépe snášet průběh poskytování úkonů péče, když ví, co ho čeká a jak bude vše probíhat. Kiwanis panenka zůstává uživatelům po dobu jejich pobytu v domově.

 

Kiwanis panenka se uživatelům stala přítelem, který je provází po celou dobu poskytování služby, je jejich přítelem v době čekání a osamění. Uživatel si může svou panenku vymalovat podle své fantazie. Kiwanis panenka není jen terapeutický nástroj, je to kamarádka a pomocnice jak pro uživatele, tak pro pečovatelé.

Reminiscence individuální, skupinová Při skupinové nebo individuální práci se vzpomínkami, jsou využívány prvky reminiscence. Jednou týdně práce ve skupinkách (na témata dle zájmu uživatelů), pečení rodinných starých receptů, vzpomínky s fotografiemi, čtení a poslech knih z prvorepublikového a normalizačního období. Individuální reminiscence probíhá pravidelně dle individuální domluvy s uživateli na pokoji.
Arteterapie Práce s prvky arteterapie při výtvarných nebo kreativních činnostech je využívána pro posílení a procvičování jemné motoriky (vystřihování, lepení, malování), upevnění samostatnosti, jak při skupinových činnostech, tak při individuální činnosti. Pravidelně probíhá skupinová arteterapie jednou za 14 dnů. Individuálně probíhá pravidelně dle individuální domluvy s uživateli na pokoji.
Muzikoterapie S prvky muzikoterapie pracujeme i při setkáních s písničkou u klavíru, vždy pravidelně jednou týdně, dále při skupinovém cvičení každé všední dopoledne. Individuálně probíhá pravidelně dle individuální domluvy s uživateli.

Aktivizační pracovnice využívají Orffovy nástroje při skupinových i individuálních hudebních setkávání. Efektivnost Orffových nástrojů spočívá v jejich snadné manipulaci i  bez předchozí zkušenosti. Efektivnost je také spatřována v jednoduchém přenášení nástrojů na pokoje uživatelů, čím zajistíme prvky individuální muzikotereapie na pokojích uživatelů. Stačí, abychom seniorům ukázali, jak se nástroje mají správně držet, jakým způsobem a jakou silou na ně udeřit. U uživatelů služby jsou Orffovy nástroje velice oblíbené.
Ergoterapie Prvky ergoterapie se uplatňují v každodenních činnostech, které směřují uživatele domova k zachování samostatnosti. Motivujeme je k zapojování do pestrého výběru skupinových aktivit, každodenního skupinového cvičení, hudební, pracovní, výtvarné, kreativní činnosti apod. S prvky ergoterapie pracujeme u uživatelů také individuálně, procvičujeme jemnou motoriku (úchopy, cviky na motoriku prstů a rukou, manipulace s drobnými předměty, zapínání knoflíků, speciální cviky s pomůckou motanice apod.). Stimulace smyslů s využitím aromaterapie, motivace k využívání kompenzačních pomůcek a jejich vlastní použití. Provádíme cíleně dané činnosti k prohloubení a zachování komunikativních a kognitivních schopností. Individuálně probíhá pravidelně dle individuální domluvy s uživateli.
Validační terapie Validace znamená uznání, jedná se o uznání hodnoty člověka bez ohledu na to, do jaké míry je orientovaný, a je metodou komunikace a terapií, prostřednictvím které je navazován a udržován kontakt se seniory s poruchou orientace v důsledku různých forem demence. Využití individuální validace popisuje Naomi Feilová ve třech krocích. Prvním krokem je sbírání informací o klientovi. Ve druhém kroku je na základě těchto informací určeno klientovo stadium dezorientace, na základě čeho jsou pak ve třetím kroku během kontaktu s osobou používány odpovídající techniky.

 

V jednotlivých fázích u uživatelů s demencí volíme postupy aktivit s ohledem na zjištěnou biografii.

Rezoluční terapie Pracovníci Domova Hortenzie znají význam rezoluční terapie a používají ho běžně v praxi s uživateli s demencí, s uživateli, kteří jsou dezorientováni.

Uplatnění rezoluční terapie v praxi znamená, že pracovník přistoupí u uživatele s demencí na jeho změněnou realitu tak, jak ji vnímá klient a důstojně hraje roli, v níž ho klient vidí. Nepřesvědčuje ho, že skutečnost je jiná. Vždy vychází ze znalosti klientova životního příběhu, jeho emocionálních projevů. Cílem je směřování k vnitřnímu klidu klienta.

Canisterapie Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu a libé pocity. Všichni uživatelé jsou moc spokojeni. Canisterapie se koná pravidelně co dva měsíce. V rámci individuálního plánování se plánuje skupinová a individuální canisterapie.
Zooterapie – kamerunské kozy V zahradě domova chováme kamerunské kozy, po celý rok mohou uživatelé pozorovat jejich život a případně je také krmit a podílet se tak na jejich chovu. Uživatelé sedávají a pozorují kamerunské kozy. Pozorování a kontakt s kozičkami jim navozuje dobrou náladu, zažívají libé pocity.
Zooterapie – rybičky Ve vstupní hale Domova Hortenzie je umístěno akvárium s rybičkami, které se podařilo pořídit v roce 2015. Uživatelé sedávají u akvária a pozorují rybičky. Pozorování rybiček jim navozuje dobrou náladu, zažívají libé pocity.