Podání žádosti

Podání žádosti

Žádost do Domova Hortenzie je k dispozici v domově u sociální pracovnice.

Žádost si rovněž můžete vytisknout v záložce Žádost– dokumenty ke stažení.

 

Žádost se skládá ze dvou tiskopisů:

Žádost o poskytnutí služeb Domov Hortenzie, p. o.

Posudek o zdravotním stavu.

 

Vyplnění žádosti

Žádost vyplňte dle požadavků informací uvedených na formuláři. V případě, že si uživatel volí kontaktní osobu, která ho bude zastupovat ve věci vyřizování žádosti, je nutné, aby ji na tomto formuláři žádosti pověřil, což stvrdí svým podpisem v příslušné kolonce. Kontaktní osoba na témž formuláři svým podpisem přijme toto pověření a zároveň svým podpisem vydá souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě nutnosti zastupování žadatele Městským úřadem ve Frenštátě pod Radhoštěm pro uzavření smlouvy o poskytování služby sociální péče v Domově Hortenzie, udělí svým podpisem, jakožto kontaktní osoba, souhlas k předání svého kontaktu výše uvedenému úřadu pro účely sociálního šetření před podpisem smlouvy.

Posudek o zdravotním stavu nechte potvrdit lékařem (praktickým lékařem nebo lékařem v místě aktuálního pobytu např. léčebna dlouhodobě nemocných, nemocnice, aj.). Je vhodné upozornit lékaře, aby neopomenul zakroužkovat zvládání úkonů soběstačnosti s ohledem na zdravotní stav žadatele, neboť toto jsou údaje, na základě kterých je také hodnocena žádost a zařazena na patřičné místo do pořadníku. K  posudku o zdravotním stavu je možno doložit dle potřeby různé lékařské zprávy.

Vyplněnou žádost je potřebné doručit do domova (osobně, poštou na adresu domova nebo elektronicky), následně je žádost zaevidována.

 

Proces hodnocení žádosti

Sociální šetření v místě aktuálního pobytu žadatele

Žadatel je v rámci hodnocení žádosti navštíven v místě aktuálního pobytu za účelem sociálního šetření. Sociální pracovnice se žadatelem ověří jeho potřebnost pobytové sociální služby domova pro seniory, zjistí důvod podání žádosti a projednají jeho individuální potřeby s ohledem na jeho potřebu pomoci a podpory v soběstačnosti, sociální situaci a zdravotní stav. Na základě provedeného sociálního šetření je jeho žádost hodnotícím týmem bodově ohodnocena. Hodnotící tým je ve složení ředitele domova, vedoucí sociálního úseku a vedoucí zdravotního úseku. V mimořádných situacích s ohledem na zdravotní stav je vyžádáno stanovisko domovského lékaře. V případě zhoršené epidemiologické situace je sociální šetření provedeno telefonicky s žadatelem, popř. jeho kontaktní osobou.

Zařazení žadatele do pořadníku

Zařazení žadatele do pořadníku podléhá zhodnocení jeho žádosti s odkazem na splnění podmínky cílové skupiny.

Žadatel je hodnocený v oblastech: výše míry potřebnosti péče (stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby), sociální situace (zda žadatele žije sám, zda jsou jeho potřeby zajištěny např. rodinou či jinou službou), případně je hodnocena situace zvláštního zřetele (úmrtí pečující osoby či domácí násilí, aj.), dále jsou méně bodově hodnocena skutečnost trvalého pobytu.

Cílová skupina

(okruh oprávněných osob pro koho je služba určena)

Služby domova jsou určeny seniorům ve věku nad 65 let se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

K odmítnutí žádosti může dojít v případech:

  1. pokud neposkytujeme službu, o kterou osoba žádá (osoba žádá např. terénní služby sociální péče, odlehčovací služby, aj.),
  2. pokud osoba nesplňuje podmínky okruhu oprávněných osob (nepotřebuje pravidelnou pomoc, je soběstačná a nedosáhla věku 65 let),
  3. pokud by osoba z důvodu závažné diagnózy závažným způsobem narušovala kolektivní soužití (např. z důvodu alkoholové či drogové závislosti, chronického duševního onemocnění, Alzheimerovy demence a jiných typů demence či závažné psychiatrické diagnózy),
  4. pokud osoba potřebuje trvalou péči ve zdravotnickém zařízení.

Případy zvláštního zřetele

Vedení domova si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu se žadatelem, který nesplňuje podmínky cílové skupiny, pod podmínkou zhodnocení situace zvláštního zřetele, což znamená, že má žadatel velmi vážnou sociální situaci.

Zařazení do pořadníku žadatelů s podmínkou

Žadatel může být zařazen do pořadníku s podmínkou. Podmínkou je myšleno to, že žadatel s ohledem na své onemocnění tzv. nespadá do cílové skupiny Domova Hortenzie. Nástup do Domova Hortenzie může nastat jen v případě změny mobility, tzn., kdy žadatel bez pomoci druhé osoby nebude schopen chůze, případně bude zcela upoután na lůžko a pod vlivem jeho onemocnění nebude narušovat kolektivní soužití a základní chod provozu úseku přímé péče. Domov Hortenzie je služba domov pro seniory, nikoliv domov se zvláštním režimem, který je určený pro žadatele s onemocněním Alzheimerovy choroby či jiných závažných typů demence. Z těchto důvodů u žadatelů, u kterých by bylo vhodnější s ohledem na své onemocnění poskytování služeb v domově se zvláštním režimem, je stanovena tato podmínka. V případě změny zdravotního stavu s ohledem na mobilitu a projevy chování pod vlivem onemocnění doloží žadatel, popřípadě jeho kontaktní osoba, tuto novou skutečnost aktuálním Posudkem o zdravotním stavu a následně bude žádost nově hodnocena. Datum podání žádosti a další hodnocení bude zohledněno při přehodnocení místa v pořadníku.

Oznámení o zařazení či nezařazení žádosti do pořadníku

Žadatel je písemně vyrozuměn o zařazení či nezařazení žádosti do pořadníku žadatelů do  30-ti dnů od data doručení žádosti.  Z mimořádných důvodů může být tato lhůta prodloužena. O prodloužení lhůty je žadatel informován sociální pracovnicí, popřípadě je informována uvedená kontaktní osoba. Žadatel, který nesplňuje podmínky pro zařazení do pořadníku (tzn., že tzv. nespadá do cílové skupiny), bude o tomto písemně vyrozuměn a jeho žádost bude zaslána zpět (v kopii je tato vyřazená žádost evidovaná u sociální pracovnice).

Při uvolnění kapacity domova je žadatel s nejvyšší mírou potřebnosti navštíven v místě aktuálního pobytu za účelem sociálního šetření, kdy s ním vedoucí sociálního úseku (sociální pracovnice) a vedoucí zdravotního úseku (zdravotní sestra) ověří jeho potřebnost pobytové sociální služby domov pro seniory, projednají jeho individuální požadavky a potřeby s ohledem na soběstačnosti, sociální situaci a zdravotní stav (vytvoří se první verze individuálního plánu – plánu pomoci a podpory).

Pořadník žadatelů

Žádost, která je hodnotícím týmem bodově ohodnocena, je zařazena do pořadníku žadatelů s ohledem na počet přidělených bodů. Přidělené místo v pořadníků je aktuální pouze pro ten okamžik, než je zařazena nová příchozí žádost nebo je aktuálně přehodnocena jiná žádost. To znamená, že když přijde nová žádost a žadatel potřebuje více péče (získá větší počet bodů), posouvá ostatní žadatelé na jiná místa.

Na nejvyšší místa v pořadníků se řadí žadatelé s nejvyšší mírou potřebnosti péče celodenní sociální služby.

Pokud dojde ke změně zdravotního stavu a změně soběstačnosti, je potřeba doložit nový Posudek o zdravotním stavu, aby mohla být žádost znova přehodnocena a získala tak patřičné místo v pořadníku dle aktuálních potřeb.

Jestliže dojde k souladu požadavků žadatele s možnostmi poskytovatele, uzavře se smlouva o poskytnutí služeb sociální péče v domově pro seniory (dále jen smlouva) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to písemně. Ve smlouvě je stanoven a rozsah poskytování sociální služby (přílohou smlouvy je individuální plán – plán pomoci a podpory). V případě, že má žadatel ustanoveného opatrovníka nebo zmocněnce, uzavírá tuto smlouvu tato osoba. Pokud žadatel není schopen ze zdravotních důvodů jednat při uzavírání smlouvy o poskytnutí služby sociální péče v Domově Hortenzie a nemá soudem ustanoveného opatrovníka či zmocněnce, uzavírá mimořádně smlouvu Městský úřad obce s rozšířenou působností Frenštát pod Radhoštěm, a to dle § 91 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Každou změnu údajů týkající se žádosti nahlaste, prosím, sociální pracovnici na telefonním čísle 556 806 119 nebo 734 260 456 (např. změna zdravotního stavu, změna aktuálního pobytu, aj.). Sociální pracovnice poskytuje sociální poradenství a rovněž se jí můžete zeptat na případné jakékoliv dotazy.

 

Pokud dojde ke změně zdravotního stavu a změně soběstačnosti, je potřeba doložit nový Posudek o zdravotním stavu, aby mohla být žádost znova přehodnocena a získala tak patřičné místo v pořadníku dle aktuálních potřeb.