Podání oznámení dle směrnice o ochraně oznamovatelů

Domov Hortenzie, příspěvková organizace, se sídlem Za Střelnicí 1568, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČO: 48804843 jako povinný subjekt dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 zde dne 23. října 2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (dále jen „směrnice o ochraně oznamovatele“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých je možno podat oznámeni o porušení práva Unie.

Oblasti působnosti dle směrnice o ochraně oznamovatele a práva oznamovatele

 1. Směrnice o ochraně oznamovatele se vztahuje k následujícím oblastem:
  1. zadávání veřejných zakázek;
  2. finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
  3. bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
  4. bezpečnost dopravy;
  5. ochrana životního prostředí;
  6. radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
  7. bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
  8. veřejné zdraví;
  9. ochrana spotřebitele;
  10. ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů;
  11. ochrana finančních zájmů Unie podle článku 325 Smlouvy o fungování EU a blíže upřesněná v příslušných opatřeních Unie;
  12. porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.
 1. Oznamovatel, který má důvodné podezření, že v rámci organizace, ve které je zaměstnán, dochází k protiprávnímu jednání či jinému porušování povinností v rámci oblasti působnosti směrnice, má možnost oznámit takovéto jednání v dobré víře bez jakýchkoliv obav z odvetných opatření. Právo podat oznámení se vztahuje rovněž na zaměstnance těch subjektů, které jsou s Domovem Hortenzie ve smluvním nebo tomu obdobném vztahu, avšak pouze za podmínky, že důvodné podezření o protiprávním jednání či jiném porušování povinností v rámci oblasti působnosti směrnice tito zaměstnanci nabyli v rámci výkonu pracovní činnosti v souvislosti s daným smluvním vztahem.
 1. Oznamovatel má právo prvotní volby, a to jestli pro podání oznámení využije vnitřní oznamovací systém, externí oznamovací systém, nebo učiní oznámení prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení. Institut uveřejnění je doporučováno využít až po neúspěšném vyřízení podaného oznámení prostřednictvím oznamovacích kanálů dle předchozí věty.
 1. Oznamovatel má právo na ochranu, pokud podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, externího oznamovacího systému, uveřejněním, prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení nebo prostřednictvím uveřejnění oznámení. Oznamovateli je zaručena maximální možná míra ochrany, zejména pak zajištění anonymity a zajištění důvěrnosti informací uvedených v oznámení.
 1. Oznamovatel má právo být vyrozuměn o přijetí oznámenído 7 dnů od jeho přijetí povinným subjektem.
 1. Oznamovatel má právo být informován o průběhu vyšetřovánípodaného oznámení, pokud toto nenaruší samotné vyšetřování nebo nepoškodí práva dalších osob. Oznamovatel nemá právo na poskytnutí kopie materiálů týkajících se vyšetřování.
 1. Oznamovatel má právo být informován o výsledku šetřenípodaného oznámení, navrhovaných opatřeních, pokud se prokázalo, že oznámení bylo důvodné a to do 3 měsíců od podání oznámení. Povinnost informovat oznamovatele dle předchozí věty se vztahuje i na situaci, kdy příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako nedůvodné.
 1. Domov Hortenzie přijímá oznámení i od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle  2 odst. 3 písm. a)b)h)nebo i) zákona č 171/2023 Sb.,

Obsah oznámení

 1. Obsahem oznámení je zejména:
  1. datum podání oznámení;
  2. jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele;
  3. oblast působnosti dle směrnice (viz – Oblast působnosti);
  4. shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je‑li jejich totožnost známa;
  5. důkazy, na jejichž základě je podáváno oznámení.
 1. Oznamovatel může pro podání oznámení využít zpracovaný vzor oznámení.

Způsob podání oznámení

Oznámení lze příslušné osobě podat následujícími způsoby:

 1. ústně (osobně) v budově Domova Hortenzie, příspěvková organizace na adrese:
  Za Střelnicí 1568, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, a to po dohodě s příslušnou osobou v níže uvedeném pořadí. O ústním podání bude vyhotoven písemný zápis, případně bude po dohodě a se souhlasem oznamovatele zvolen jiný způsob zaznamenání podaného oznámení (například formou pořízení audiozáznamu);
 2. písemně na podatelně Domova Hortenzie, příspěvkové organizaci, Za Střelnicí 1568,
  744 01 Frenštát pod Radhoštěm. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem “WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT”; 
 3. telefonicky na telefonní lince: 556 843 293
  provozní doba telefonní linky:
  pondělí, středa 8:00 – 14.30: hod.
  úterý, čtvrtek:   8:00 – 14:30 hod.
  pátek:                 9:00 – 13:00 hod.

Při telefonním hovoru sdělte osobě, která telefonní hovor přijme, že požadujete mluvit s panem Tomem Káňou ve věci Domova Hortenzie. Není třeba sdělovat samotný účel hovoru osobě, která bude vzkaz předávat.

      4. elektronicky na e‑mailové adrese whistleblowing@domovhortenzie.cz

Příslušné osoby

Přijímat oznámení od oznamovatele a vykonávat další činnosti s tím související je oprávněna pouze příslušná osoba. V podmínkách Domova Hortenzie je stanovena jedna příslušná osoba, která přijímá oznámení:

 1. Tom Káňa, kterou lze kontaktovat prostřednictvím kontaktů uvedených shora.
KontaktyPodání oznámení dle směrnice o ochraně oznamovatelů