Individuální práce

Individuální práce

 

Domov Hortenzie poskytuje služby na základě principu individuálního přístupu a vnímá individuální plánování a práci jako jeden z nejvýznamnějších nástrojů zajištění kvality poskytovaných služeb.

 

Individuální plánování je proces, který začíná již ve fázi jednání se zájemcem o službu, kdy jsou zjišťovány potřeby sociální péče a osobní cíl uživatele. Plánuje se průběh poskytování služeb, který vede k naplnění osobního cíle uživatele. Individuální plán je průběžně vyhodnocován a aktualizován. Na sestavení individuálního plánu se podílí při jednání se zájemcem uživatel se sociální pracovnicí, poté v domově s klíčovým pracovníkem.

 

Osobní cíl, který je uveden ve smlouvě, bývá důvodem, proč žádá zájemce o službu a tento cíl je zanesen rovněž do dokumentace individuálního plánování. Např.: „V domově si přeji prožít klidné a bezpečné stáří zajištěním celodenní péče, chtěl bych udržovat kontakty se svoji rodinou a známými a žít jako doma.“.

 

Individuální plán je písemný zápis toho, jakým konkrétním způsobem se bude péče, pomoc a podpora u uživatele zajišťovat. Tato dokumentace obsahuje: specifické informace, plán pomoci a podpory, plán jednotlivých osobních cílů s ohledem na možnosti a schopnosti zájemce/uživatele a hodnocení nastavených cílů, průběžné záznamy o poskytování služby a průběžné hodnocení.

 

Specifické informace obsahují: údaje uživatele, jméno klíčového pracovníka a pracovníka, který ho bude zastupovat v době jeho nepřítomnosti, údaje kontaktní osoby a vymezení informací, které ji můžeme poskytnout, informace o opatrovnictví či zmocnění, informace denních zvyklostech, koníčcích a zálibách uživatele, informace o způsobu komunikace a dorozumívání se s uživatelem, různé individuální souhlasy uživatele pro způsob poskytování péče (např. souhlas či nesouhlas se vstupováním pečovatelek a pracovnic úklidu na pokoj v nepřítomnosti uživatele, dohoda o návštěvách personálu v noci, aj.)

 

Plán pomoci a podpory obsahuje údaje o poskytování úkonů sociální péče, které už uživatel nezvládne sám (např. pečovatelky vyměňují ložní prádlo, pomáhají s osobní hygienou, doprovází na vyšetření, aj.). Konkrétní úkony jsou vyspecifikované a popsané, jakým způsobem jsou poskytovány, co přesně je uživateli poskytnuto a co ještě zvládá sám.

 

Jednotlivý osobní cíl je takový, který pomůže uživateli něco zvládnout nebo se naučit nebo ho může rozvinout (např.: „Přeji si trénovat chůzi v chodítku, abych mohl sám chodit.“, „Chci se zvládnout sám obléknout.“, aj.). Jednotlivé osobní cíle se měsíčně hodnotí. Hodnocení je v individuálním plánu.

 

Uživateli je v domově přidělena klíčová pracovnice, což je pečovatelka, která s ním bude plánovat jednotlivé osobní cíle a pomáhat je plnit, bude s ním plánovat poskytování pomoci a podpory a zjišťovat specifické požadavky.