Úhrady

Úhrady

 

Ceník úhrad za ubytování a stravu platný od 1. 2. 2020 do 31. 01. 2021

 

Pro toto období je stanovena denní stravovací jednotka ve výši 89,- Kč. Denní úhrada za stravu je stanovena ve výši 170,- Kč. Skládá se ze stravovací jednotky ve výši 89,- Kč a provozních nákladů ve výši 81,- Kč.

 

 

Typ pokoje

 

Úhrada za ubytování/za 1 den

 

Úhrada za

stravu/za 1 den

 

Měsíční platba

celkem

 

Jednolůžkový pokoj s balkónem a samostatným sociálním zařízením 208,- Kč 170,- Kč 11 340,- Kč
Jednolůžkový pokoj

bez balkónu/terasy se samostatným sociálním zařízením

194,- Kč 170,- Kč 10 920,- Kč
Jednolůžkový pokoj s balkónem/terasou se sdíleným sociálním zařízením 196,- Kč 170,- Kč 10 980,- Kč
Jednolůžkový pokoj bez balkónu/terasy se sociálním zařízením

na podlaží nebo se soc. zařízením sdíleným

187,- Kč 170,- Kč 10 710,- Kč
Dvoulůžkový pokoj s balkónem/terasou se

sdíleným sociálním zařízením

180,- Kč 170,- Kč 10 500,- Kč
Dvoulůžkový pokoj bez balkónu/terasy se sdíleným soc. zařízením 180,- Kč 170,- Kč 10 500,- Kč

Pro stanovení úhrad je použit konstantní počet dní (30 dní pro každý měsíc).

 

Úhrada za ubytování a stravu se platí zálohově, a to do 30. dne v kalendářním měsíci, za který má být zaplacena.

 

Povinnost sdělování výše příjmu

Uživatel není povinen sdělovat výši svého příjmu, pokud mu po zaplacení úhrady za pobyt a stravu zůstane 15% ze svého příjmu. V případě, že uživatel nemá dostatečné příjmy pro úhradu za pobyt a stravu, je povinen doložit výši svého příjmu a neprodleně oznamovat změny v příjmu, které mají vliv na úhradu částky. Uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravu zůstává vždy 15 % jeho měsíčního příjmu. Uživatel, který přijímá důchod prostřednictvím hromadného seznamu České správy sociálního zabezpečení, tímto zveřejňuje svůj příjem Poskytovateli.

 

Dohoda o úhradě nedoplatku s osobou blízkou

Jestliže uživatel nemá vlastní příjem nebo jeho příjem nepostačuje na úhradu nákladů, může se poskytovatel sociální služby dohodnout na spoluúčasti na úhradě těchto nákladů s jeho osobou blízkou, a to s jeho souhlasem. Když osoba blízká souhlasí s doplácením, uzavírá s ní poskytovatel dohodu o spoluúčasti na úhradě nákladů.

 

Příspěvek na péči

K úhradě sociální péče slouží dávka příspěvek na péči. V případě přijetí do domova pomůže uživateli tuto dávku vyřídit sociální pracovnice.

Uživatel, kterému byl přiznán příspěvek na péči hradí jeho plnou výši poskytovateli za poskytování služeb sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

 

Volitelné služby za úhradu

Poskytovatel uživatelům poskytuje další služby nad rámec základních činností, a to dopravu uživatele služebním vozidlem, dle níže uvedeného ceníku.

Název činnosti Cena Jednotka
Doprava uživatele služebním vozidlem

pro individuální účely

10,- Kč 1 km
Doprava uživatele služebním vozidlem

pro skupinové akce

4,- Kč 1 km

 

Způsob placení úhrad

Uživatel má možnost uhradit náklady za ubytování a stravu:

  1. v hotovosti na pokladně na adrese Poskytovatele
  2. bez hotovostním převodem na účet Poskytovatele:

č. účtu:                                     6000634801/0100

variabilní symbol:                 rodné číslo Uživatele

 

Přijímá-li uživatel důchod prostřednictvím svého bankovního účtu, náklady za ubytování a stravu hradí prostřednictvím převodu ze svého účtu na účet Poskytovatele.

 

Přijímá-li uživatel důchod prostřednictvím důchodové služby České pošty, s. p. složenkou, důchod je přijatý pověřeným pracovníkem Poskytovatele. Poskytovatel z důchodu přijme stanovenou částku na úhradu nákladů za ubytování a stravu. Uživateli vyplatí zůstatek důchodu po stanovené úhradě nákladů. Není-li Uživatel přítomen v domově v době výplaty důchodu, pověřený pracovník Poskytovatele uloží zůstatek důchodu  na depozitní konto nebo na vkladní knížku, jestliže ji má Uživatel zřízenou.

 

Přijímá-li uživatel důchod prostřednictvím hromadného seznamu České správy sociálního zabezpečení, důchod je zasílán na bankovní účet Poskytovatele. Poskytovatel z důchodu přijme stanovenou částku na úhradu nákladů za ubytování a stravu. Uživateli vyplatí zůstatek důchodu po stanovené úhradě nákladů. Není-li Uživatel přítomen v domově v době výplaty důchodu, pověřený pracovník Poskytovatele uloží zůstatek důchodu na depozitní konto nebo na vkladní knížku, jestliže ji má Uživatel zřízenou.

 

Poskytovatel v případě platby v hotovosti za ubytování a stravu vystaví doklad o úhradě Uživateli. V případě bezhotovostního převodu platby za ubytování s stravu vystaví Poskytovatel doklad o úhradě pouze na vyžádání Uživatele. Roční přehled uhrazených plateb za ubytování, stravu a za sociální služby je vložen do spisové dokumentace Uživatele. Poskytovatel předá Uživateli roční přehled uhrazených plateb pouze na vyžádání.

 

Výplata důchodu

Důchod uživateli může být vyplácen důchodovou službou České pošty, na osobní účet uživatele nebo na hromadné listině ČSSZ na adresu domova. Uživatel může v domově požádat, aby jeho důchod byl vyplácen hromadným seznamem a na adresu domova. Tyto skutečnosti pak potvrdí písemným souhlasem. S vyřízením této záležitosti mu pomůže sociální pracovnice.

Důchod je pak vyplácen uživateli vždy 15. den v měsíci. V případě, že 15 den připadne na sobotu nebo neděli, bude důchod vyplácen pondělí. Z důchodu uživatel zaplatí úhradu za ubytování a stravu, případně další úhradu za poskytnuté volitelné služby.

 

Vratky za stravu a příspěvek na péči (přeplatky)

V případě, že uživatel neodebere celodenní stravu (snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina a večeře, popř. druhá večeře pro diabetiky na inzulínu), je uživateli vrácená poměrná část nákladů za stravování ve výši 89,- Kč/den. Platba za ubytování se při pobytu mimo domov nevrací.

 

Po dobu celodenní nepřítomnosti (kalendářní den, což je od 0:00 do 24:00 hod.) v domově z důvodu pobytu na tzv. dovolence, nikoliv za pobyt ve zdravotnickém zařízení (např.: nemocnice, léčebna dlouhodobě nemocných, apod.), je Uživateli vrácená poměrná část dle skutečně přiznaného příspěvku na péči.

Příklad: Uživateli je přiznán příspěvek na péči v I. stupni, tedy 880,- Kč. Uživatel byl celodenně nepřítomen 7 kalendářních dnů. Výpočet vrácené poměrné části: 880 : 30 x 7 = 205,33 Kč. Částka se zaokrouzhlí na 205,- Kč.

 

Vratka za příspěvek na péči se vrací pouze v případě celodenní nepřítomnosti z důvodu pobytu mimo domov, při hospitalizaci se nevrací. V případě doplatku příspěvku na péči (zpětně od podání data žádosti či žádosti o zvýšení tohoto příspěvku) se rovněž nevrací.

 

Uživatel hlásí plánovaný pobyt mimo domov vždy 3 pracovní dny před jeho odchodem (z důvodu odhlášení stravy ) vedoucímu pracovníkovi osobně nebo telefonicky.

 

Pokud již uživatel pobývá mimo domov a rozhodne se vrátit do domova později než v nahlášeném termínu, učiní tak stejným způsobem, tj. 3 dny před původním termínem návratu zatelefonuje či jinak ohlásí pracovníkovi domova tuto změnu. V případě pozdního nahlášení nebude vyplacena vratka za neodebranou stravu.

 

Při ukončení pobytu na vlastní žádost uživatel uhradí skutečný počet dnů pobytu v daném kalendářním měsíci včetně příspěvku na péči. Při úmrtí příspěvek na péči za daný kalendářní měsíc zůstává zařízení v plné výši, a to ze zákona o sociálních službách.

 

Úhrada nákladů za ubytování a stravu se platí zálohově, a to do 30. dne v kalendářním měsíci, za který má být zaplacena, to znamená, že v případě úmrtí před přejetím důchodu je vyčíslen nedoplatek za ubytování a stravu, který může doplatit příbuzný nebo se stává tento nedoplatek předmětem pozůstalosti. V případě, že je úmrtí po výplatě důchodu, stává se tato vratka předmětem pozůstalostního řízení. Sociální pracovnice tyto skutečnosti písemně hlásí Okresnímu soudu.

 

Písemné vyúčtování vratky za stravu je předáváno u vyplácení této vratky. Vyplacení vratky za stravu a příspěvek na péči je 10. den v měsíci.

Př.: Uživatel nebude přítomen v domově v měsíci lednu a vratka za leden mu bude vyplacena 10. února. V případě, že 10. den je v sobotu nebo v neděli, bude vratka vyplacena v pátek.