Sociální práce a poradenství

Mezi základní činnosti sociální pracovnice patří: sociálně právní poradenství, sociální šetření, zabezpečení sociální agendy a individuální plánování sociální práce a péče.

Základní sociální poradenství
Základní sociální poradenství je poskytováno sociální pracovnicí, která poskytne podporu při řešení klientovy sociální situace (informování o nárocích a vyřizování příspěvků na péči a dávek sociální péče, o nárocích na pořízení či zapůjčení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, o institucích v místním regionu, jež nabízí služby seniorům v oblasti zdravotní, sociální, vzdělávací a kulturní, vyhledávání a kontaktování odborníků podle povahy problému, atd.).
Sociální poradenství se vztahuje na sociální zabezpečení, bydlení, orientaci v systému sociální politiky.
Základní sociální poradenství, je povinná součást všech druhů sociálních služeb definovaných zákonem o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů),
Sociální pracovnice poskytuje dostatek informací a kontaktů v souvislosti s akutní situací – vysvětluje systém sociální a zdravotní péče (pod čímž se skrývají i informace o finančních možnostech a postupech spojených se stavem klienta – nemocenské dávky, invalidní důchod, dávky pro osoby se zdravotním postižením, příspěvek na péči, a tak podobně), poskytuje informace o možnostech péče (kontakty na zařízení a instituce, které mohou pomoci v konkrétních situacích – rehabilitace, domácí péče, ambulantní, terénní a pobytové sociální služby, ale i právní pomoc a podobně).

Sociální šetření
Sociální pracovnice v rámci hodnocení žádosti do domova pro seniory přichází do domácnosti žadatele, případně jiné místo jeho pobytu, na sociální šetření.
Při uvolnění kapacity domova je žadatel s nejvyšší mírou potřebnosti navštíven v místě aktuálního pobytu za účelem sociálního šetření, kdy s ním sociální
pracovnice ověří jeho potřebnost pobytové sociální služby domov pro seniory, projedná jeho individuální požadavky a potřeby (první verze individuálního plánu).
Sociální šetření slouží k analýze žadatelovy situace, na niž navazuje návrh možný podpůrných opatření (poradenství, individuální plán).

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Sociální pracovnice a pracovnice v sociálních službách pomáhají při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. Sociální pracovnice poskytuje sociální poradenství a je nápomocna při jednání s úřady a dalšími institucemi.

PéčeSociální práce a poradenství