Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 1. Název: Domov Hortenzie, příspěvková organizace, se sídlem: Za Střelnicí 1568, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
 2. Zřizovatel: Moravskoslezský kraj
 3. Důvod a způsob založení: 
 • poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006, Sb. o sociálních službách – Domov pro seniory
 • zřizovací listina 
 1. Organizační struktura: 

Jménem příspěvkové organizace činí právní úkony ředitel nebo jím pověřený zástupce v plném rozsahu statutárního orgánu nebo písemně pověření zaměstnanci organizace v rozsahu stanoveném vnitřním předpisem. Organizační struktura se skládá z úseků a oddělení. 

 1. Kontaktní spojení: 

Domov Hortenzie, p. o., Za Střelnicí 1568, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Ředitel: Mgr. Marian Žárský
Úřední hodiny: pondělí – pátek; 8,00 – 13,00 hod.
Telefonní spojení: 556 806 111
Adresa webové stránky: www.domovhortenzie.cz
Adresa e-podatelny: dfre@po-msk.cz
Datová schránka: ID itmkh8u
Bankovní spojení: KB Frenštát pod Radhoštěm; číslo účtu: 6000634801/0100

IČ: 48804843
DIČ: CZ48804843

 1. Dokumenty:

Organizační řád:

Pracovní řád:

Rozpočet – viz webové stránky sekce: PRO VEŘEJNOSTROZPOČET

 1. Žádosti o informace:

Žádost o poskytnutí informace může podat jakákoli fyzická nebo právnická osoba.
Žádost může být podána:

 • písemně na adrese:
 • Domov Hortenzie, p. o., Za Střelnicí 1568, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
 • osobně:
  v době od 8,00 – 13,00 hod. podatelna, na stejné adrese
 • elektronicky:
  e-mail: dfre@po-msk.cz
 • nebo prostřednictvím datové schránky: ID itmkh8u
 1. Příjem žádostí:
 • Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožadování lze podávat osobně nebo písemně na adresu organizace.
 • Žádost je podána a evidována dnem doručení na podatelnu Domova Hortenzie, p. o. (dále jen DH, p. o.). O postupu při poskytování informace bude pořízen záznam.
 • Ze žádosti musí být zřejmé, komu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Žádost dále musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, bydliště (u fyzické osoby) nebo název, identifikační číslo a sídlo (u právnické osoby).
 • Brání-li nedostatek údajů o uživateli podle předchozího odstavce vyřízení žádosti, nebo je žádost nesrozumitelná či není zřejmé jaká informace je požadována, nebo žádost je formulována příliš obecně, vyzve DH, p. o. žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil nebo upřesnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, DH, p. o. žádost odloží.
 • V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti DH, p. o., bude žádost s odůvodněním odložena a tuto skutečnost sdělí DH, p. o. žadateli do 7 dnů od podání žádosti.
 • Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí informace, která může být kdykoli veřejně získána, sdělí Domov Hortenzie, p. o. žadateli ve lhůtě 7 dnů od podání žádosti údaje umožňující vyhledávání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, potom mu ji DH, p. o. poskytne.
 • DH, p. o. poskytne požadovanou informaci do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od jejího doplnění (upřesnění). Lhůta pro poskytnutí informací může být ze závažných důvodů prodloužena, avšak maximálně o 10 dnů. O prodloužení lhůty včetně odůvodnění bude žadatel včas a prokazatelně informován. 
 1. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Pokud ředitel DH, p. o. žádosti třeba jen zčásti nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci. 

 1. Odvolání

Proti rozhodnutí o neposkytnutí informace lze podat odvolání, které ředitel DH, p. o. předloží do 15 dnů od jeho doručení spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu, tj. MSK Ostrava. Nadřízený orgán (zřizovatel MSK) o odvolání rozhodne do 15 dnů od jeho předložení.

 1. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Na postup při vyřizování žádosti o informaci může žadatel podat stížnost v souladu s § 16a dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.
Stížnost se podává písemně nebo ústně na podatelnu DH, p. o., Frenštát pod Radhoštěm.
O ústní stížnosti musí být sepsán písemný záznam. Pokud DH, p. o. stížnosti zcela nevyhoví, předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu zřizovateli MSK ve lhůtě do 7 dnů ode dne, kdy stížnosti obdržel. 

 1. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o neposkytnutí informace lze podat odvolání, které CSS Hrabyně předloží do 15 dnů od jeho doručení spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu zřizovateli MPSV ČR. 

 1. Formuláře: 
 1. Předpisy:

Základní právní předpisy, jimiž se Domov Hortenzie, p. o. při své činnosti řídí, jsou:

 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o soc. službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdrav. postižením,
  ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 134/2013 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

 

 1. Úhrady za poskytování informací:
 Kopírování a tisk Kč včetně DPH
 černobíle A4 – jedna strana 3,00
A4 – oboustranně 4,00
A3 – jedna strana 6,00
A3 – oboustranně 8,00
 barevně A4 – jedna strana 10,00
A4 – oboustranně 15,00
A3 – jedna strana 20,00
A3 – oboustranně 30,00
 Náklady na opatření technického nosiče dat CD 30,00
DVD 40,00
 Poštovní poplatky dle sazebníku poštovních služeb
 Telefonní hovory dle platných tarifů
 Osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informací 1 hod., pak za každou započatou hodinu 100,00
 1. Licenční smlouvy: 

V současné době Domov Hortenzie, p. o. neposkytuje žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999Sb.

 1. Zpráva o činnosti

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů je uvedena na webových stránkách organizace v sekci: PRO VEŘEJNOSTZPRÁVY O ČINNOSTI.

Povinně zveřejňované informace