Úhrady

Ceník úhrad za ubytování a stravu platný od 1. 3. 2024 

Pro toto období je stanovena denní stravovací jednotka ve výši 115,- Kč. Denní úhrada za stravu je stanovena ve výši 255,- Kč. Skládá se ze stravovací jednotky ve výši 115,- Kč a provozních nákladů ve výši 140,- Kč.

  Typ pokoje   Úhrada za ubytování/za 1 den   Úhrada za stravu/za 1 den   Měsíční platba celkem
  Jednolůžkový pokoj 295,- Kč 255,- Kč 16 500,- Kč
  Dvoulůžkový pokoj 275,- Kč 255,- Kč 15 900,- Kč

Pro stanovení úhrad je použit konstantní počet dní (30 dní pro každý měsíc).
Úhrada za ubytování a stravu se platí do 30. dne v kalendářním měsíci, za který má být zaplacena.

Povinnost sdělování výše příjmu
Uživatel není povinen sdělovat výši svého příjmu, pokud mu po zaplacení úhrady za pobyt a stravu zůstane 15% ze svého příjmu. V případě, že uživatel nemá dostatečné příjmy pro úhradu za pobyt a stravu, je povinen doložit výši svého příjmu a neprodleně oznamovat změny v příjmu, které mají vliv na úhradu částky. Uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravu zůstává minimálně 15 % jeho měsíčního příjmu. Uživatel, který přijímá důchod prostřednictvím hromadného seznamu České správy sociálního zabezpečení, tímto zveřejňuje svůj příjem Poskytovateli.

Dohoda o úhradě nedoplatku s osobou blízkou
Jestliže uživatel nemá vlastní příjem nebo jeho příjem nepostačuje na úhradu nákladů, může se poskytovatel sociální služby dohodnout na spoluúčasti na úhradě těchto nákladů s jeho osobou blízkou, a to s jeho souhlasem. Když osoba blízká souhlasí s doplácením, uzavírá s ní poskytovatel dohodu o spoluúčasti na úhradě nákladů.

Příspěvek na péči
K úhradě sociální péče slouží dávka příspěvek na péči. V případě přijetí do domova pomůže uživateli tuto dávku vyřídit sociální pracovnice.
Uživatel, kterému byl přiznán příspěvek na péči hradí jeho plnou výši poskytovateli za poskytování služeb sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Volitelné služby za úhradu
Poskytovatel uživatelům poskytuje další služby nad rámec základních činností, a to dopravu uživatele služebním vozidlem, dle níže uvedeného ceníku.

Název činnosti Cena  Jednotka
Doprava uživatele služebním vozidlem pro individuální účely  14,- Kč 1 km
Doprava uživatele služebním vozidlem pro skupinové akce  6,- Kč 1 km

 

Způsob placení úhrad
Uživatel má možnost uhradit náklady za ubytování a stravu:

  • v hotovosti na pokladně na adrese Poskytovatele
  • bez hotovostním převodem na účet Poskytovatele: č.ú: 6000634801/0100 variabilní symbol: rodné číslo Uživatele

Pokud uživatel přijímá důchod prostřednictvím svého bankovního účtu, náklady za ubytování a stravu hradí prostřednictvím převodu ze svého účtu na účet Poskytovatele.

Pokud uživatel přijímá důchod prostřednictvím důchodové služby České pošty, s. p. složenkou, důchod je přijatý pověřeným pracovníkem Poskytovatele. Poskytovatel z důchodu přijme stanovenou částku na úhradu nákladů za ubytování a stravu. Uživateli vyplatí zůstatek důchodu po stanovené úhradě nákladů. Není-li Uživatel přítomen v domově v době výplaty důchodu, pověřený pracovník Poskytovatele uloží zůstatek důchodu na hotovostní depozitum nebo na bankovní účet Domova Hortenzie.

Pokud uživatel přijímá důchod prostřednictvím hromadného seznamu České správy sociálního zabezpečení, důchod je zasílán na bankovní účet Poskytovatele. Poskytovatel z důchodu přijme stanovenou částku na úhradu nákladů za ubytování a stravu. Uživateli vyplatí zůstatek důchodu po stanovené úhradě nákladů. Není-li Uživatel přítomen v domově v době výplaty důchodu, pověřený pracovník Poskytovatele uloží zůstatek důchodu na hotovostní depozitum nebo na bankovní účet Domova Hortenzie.

Poskytovatel v případě platby v hotovosti za ubytování a stravu vystaví doklad o úhradě Uživateli. V případě bezhotovostního převodu platby za ubytování s stravu vystaví Poskytovatel doklad o úhradě pouze na vyžádání Uživatele. Roční přehled uhrazených plateb za ubytování, stravu a za sociální služby je vložen do spisové dokumentace Uživatele. Poskytovatel předá Uživateli  měsíčně nebo individuálně přehled úhrad za poskytování služeb pro klienta za daný měsíc.

Výplata důchodu
Důchod uživateli může být vyplácen důchodovou službou České pošty, na osobní účet uživatele nebo na hromadné listině ČSSZ na adresu domova. Uživatel může v domově požádat, aby jeho důchod byl vyplácen hromadným seznamem a na adresu domova. Tyto skutečnosti pak potvrdí písemným souhlasem. S vyřízením této záležitosti mu pomůže sociální pracovnice.
Důchod je pak vyplácen uživateli vždy 15. den v měsíci. V případě, že 15 den připadne na sobotu nebo neděli, bude důchod vyplácen pondělí. Z důchodu uživatel zaplatí úhradu za ubytování a stravu, případně další úhradu za poskytnuté volitelné služby.

Vratky za stravu a příspěvek na péči (přeplatky)

V případě celodenní nepřítomnosti (kalendářní den, což je od 0:00 do 24:00 hodin) Uživatele v domově z důvodu pobytu na tzv. dovolence nebo pobytu v nemocnici nebo v jiném zařízení, je Uživateli vrácená poměrná část nákladů za stravování dle aktuální Směrnice o stanovení úhrad za ubytování, stravu, volitelných služeb za úhradu a výši vratky za pobyt mimo domov. Platba za ubytování se při pobytu mimo domov nevrací.

Příklad:

  1. Uživatel odchází na tzv. dovolenku nebo k hospitalizaci do nemocnice v pondělí a do domova se vrátí v neděli. Vratka za stravu je mu vypočtena za 5 dní celodenní nepřítomnosti, tj. úterý až sobota (první a poslední den pobýval částečně v domově, nejedná se o celodenní nepřítomnost).
  2. Uživatel odchází na tzv. dovolenku nebo k hospitalizaci do nemocnice v pondělí a do domova se vrátí v úterý. Nejedná se o celodenní nepřítomnost, uživateli nenáleží vratka za stravu.

Po dobu celodenní nepřítomnosti (kalendářní den, což je od 0:00 do 24:00 hodin) Uživatele v domově z důvodu pobytu na tzv. dovolence, nikoliv za pobyt ve zdravotnickém zařízení (např.: nemocnice, léčebna dlouhodobě nemocných, apod.), je Uživateli vrácená poměrná část dle skutečně přiznaného příspěvku na péči.

Příklad: Uživateli je přiznán příspěvek na péči v I. stupni, tedy 880,- Kč. Uživatel byl celodenně nepřítomen 7 kalendářních dnů. Výpočet vrácené poměrné části: 880 : 30 x 7 = 205,33 Kč. Částka se zaokrouhlí na 205,- Kč.

Vratka za příspěvek na péči se vrací pouze v případě celodenní nepřítomnosti z důvodu pobytu mimo domov, při hospitalizaci se nevrací.

Uživatel hlásí pobyt mimo domov vždy 3 pracovní dny před jeho odchodem (z důvodu odhlášení stravy) vedoucímu pracovníkovi osobně nebo telefonicky.

Pokud již uživatel pobývá mimo domov a rozhodne se vrátit do domova později než v nahlášeném termínu, učiní tak stejným způsobem, tj. 3 pracovní dny před původním termínem návratu zatelefonuje či jinak ohlásí pracovníkovi domova tuto změnu. V případě pozdního nahlášení nebude vyplacena vratka za celodenní nepřítomnost.

Při ukončení pobytu na vlastní žádost uživatel uhradí skutečný počet dnů pobytu v daném kalendářním měsíci včetně příspěvku na péči. Při úmrtí příspěvek na péči za daný kalendářní měsíc zůstává zařízení v plné výši, a to ze zákona o sociálních službách.

Úhrada nákladů za ubytování a stravu se platí zálohově, a to do 30. dne v kalendářním měsíci, za který má být zaplacena, to znamená, že v případě úmrtí před přijetím důchodu je vyčíslen nedoplatek za ubytování a stravu, který může doplatit příbuzný nebo se stává tento nedoplatek předmětem pozůstalosti. V případě, že je úmrtí po výplatě důchodu, stává se tato vratka předmětem pozůstalostního řízení. Sociální pracovnice tyto skutečnosti písemně hlásí Okresnímu soudu.

Písemné vyúčtování vratky za stravu je předáváno u vyplácení této vratky. Vyplacení vratky za stravu a příspěvek na péči je 10. den v měsíci.

Příklad: Uživatel nebude přítomen v domově v měsíci lednu a vratka za leden mu bude vyplacena 10. února. V případě, že 10. den je v sobotu nebo v neděli, bude vratka vyplacena v pátek.

Pro žadatele a klientyÚhrady