Aktivizace

Aktivizace

Aktivizační a sociálně terapeutické činnosti zajištují pracovnice v sociálních službách – aktivizační pracovnice, a to od pondělí do pátku od 7:00 hod. do 15:30 hod.

Aktivizační činnosti se poskytují individuálně na pokoji nebo skupinově v jídelně, společenské místnosti, vstupní hale, klubovně, na zahradě, v kuchyňce nebo v televizní místnosti.

 

Sociálně terapeutické činnosti

Aktivizační pracovnice poskytují takové činnosti a aktivity, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování.

 

Aktivizační činnosti

Aktivizační pracovnice nabízí volnočasové a zájmové aktivity tak, aby docházelo k obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, dále nabízí možnost nácviku a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

 

V rámci sociálně terapeutických a aktivizačních činností nabízíme:

kulturní vystoupení (hudební, taneční, recitační, aj.), posezení v kavárně pro seniory organizované v domově, canisterapii, duchovní okénko, skupinové kondiční cvičení (paměťové hry, vědomostní kvízy), společenské hry (karty, kuželky, pétanque, aj.), hudební, pracovní a výtvarné činnosti, předčítání z denního tisku a literatury, výlety do okolí, zajištění doprovodu na výstavy a kulturní programy mimo domov, pečení, vaření s uživateli, grilování, společenský ples, Mikulášská nadílka, předvánoční posezení, procházky po zahradě, smyslová aktivizace – nácvik chůze, nácvik jemné motoriky, reminiscence, promítání filmů, aj. Domov zajišťuje jedenkrát měsíčně mši svatou.

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pracovníci domova podporují a pomáhají při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomáhají při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování.

 

Individuální aktivity v rámci aktivizačních a sociálně terapeutických činností

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI
Canisterapie, návštěvy se zvířaty Canisterapie probíhá individuální nebo skupinová.

Canisterapii v našem domově vede se speciálně vycvičeným psem Belfim a fenkou Fíbí canisterapeutka Bc Iva Peterková společně s asistencí aktivizační pracovnice. Uživatelé si sami určí, zda se do canisterapie zapojí a zda jim vyhovuje více canisterapie individuální nebo skupinová. Kontakt mezi psem a uživatelem zmírňuje pocit osamělosti a společenské izolace. Canisterapie probíhá častěji individuální – u uživatelů trvale ležících, kteří mají omezený kontakt s ostatními uživateli (vzhledem k jejich zdravotnímu stavu či omezenému pohybu). Uživatel má možnost se zvířetem komunikovat, krmit jej, vyčesávat, dávat povely, hladit, házet míčky apod.  Naši uživatelé mají canisterapii ve velké oblibě a vždy se na setkání velmi těší.

Rodina uživatele může přivézt na návštěvu i svého domácího mazlíčka, pokud zajistí bezpečnost pohybu se zvířetem po domově a souhlasí spolubydlící uživatele, který přijímá tuto návštěvu.

Farmingterapie V areálu zahrady je příbytek pro Kozy kamerunské, které chová Domov Hortenzie.  Jsou vítaným zpestřením nejen pro obyatele Domova, ale i pro rodiny s dětmi a další návštěvníky, kteří za nimi chodí. Naši uživatelé rádi tráví čas pozorováním Koz kamerunských. Někteří si dávají jako svůj cíl při procvičování chůze dojít na lavičku ke Kozám kamerunským. Povídají si s nimi a nosí jim pamlsky. Kamerunské kozy jim na oplátku předvádějí své dovádění v ohradě.
Akvárium – rybičky V našem Domově Hortenzie je v rámci rezidentního programu umístěno na recepci velké akvárium. Uživatelé rádi sledují pohyb, chování a barvy hejna různorodých rybiček v akváriu. Uživatelé i návštěvníci Hortenzie reagují na rybičky velice pozitivně. Mnozí se scházejí u akvária v době krmení rybek a pozorují jak které rybky na tuto činnost reagují. Je to pro ně místo relaxace a příjemného odpočinku, které tráví pozorováním života v akváriu.
Reminiscenční terapie Při každodenní práci používáme vzpomínek a jejich vybavování prostřednictvím nejrůznějších podnětů (fotografie, filmy, retro časopisy, vzpomínkové krabice, vzpomínkové pexeso, předměty stimulující smyslovou paměť apod.) Reminiscenční terapie probíhá buď individuálně, nebo společným setkáváním na odpoledním vzpomínkovém programu při dobém čaji.   Uživatelé mají možnost rozhovořit se o své minulosti, pocítit sounáležitost a uvědomit si svou vlastní hodnotu. Reminiscenční terapie pomáhá uživatelům zažívat, že jejich život měl a má smysl. Individuální reminiscence probíhá pravidelně dle přání uživatelů na pokojích, dle předem domluvených témat. Nejčastěji společně s uživatelem vzpomínáme na různé události jeho života.

 

Arteterapie Mnoho uživatelů si oblíbilo pravidelné setkávání na kreativním – tvořivém odpoledni. Ruční práce v minulosti tvořily nedílnou součást jejich života. Z domova si přinášejí úžasné háčkované, pletené, vyšívané, šité nebo jinou technikou vyrobené předměty. Uživatelé používají na těchto kreativních setkáních materiály jim důvěrně známé i nové techniky. Aktivizační program se opírá o výtvarné projevy uživatelů. Využívají se nejrůznější výtvarné techniky, např. pískování, decoupage, koláže z kousků papíru, skládání, motání, vystřihování, pletení, háčkování, vyšívání. Vyrábíme nejrůznější dekorace na společenské události jako je ples domova, vinobraní, dýňobraní apod. Uživatelé své práce vystavují na výstavách zahrádkářského spolku ve Frenštátě pod Radhoštěm, prezentují se ve stánku Domova Hortenzie na Dni města, na Dni otevřených dveřích apod. Terapeutická dílna je uživatelům volně přístupná i mimo plánované akce s konkrétním programem.
Muzikoterapie Muzikoterapie probíhá ve formě skupinové( odpolední posezení s písničkou, kavárna Hortenzie, vzpomínkové odpoledne, skupinové cvičení) a ve formě individuální (návštěvy uživatelů na pokojích). Zahrnuje hry na jednoduché hudební nástroje (chrastítka, triangl, tamburína apod.). Velmi oblíbené je setkání s písničkou u klavíru nebo poslech známých písní zprostředkovaných z internetových hudebních portálů. Zpěv známých lidových písní, poslech hudby reprodukované nebo hry na klavír. Zpěv známých lidových písní udržuje dlouhodobou paměť, poslech hudby vyvolává pozitivní emoce, povzbuzuje fantazii. Texty písní z mládí si uživatelé dobře pamatují. Mnoho z našich uživatelů v mládí tancovalo nebo zpívalo v lidových souborech, nebo pěveckých sborech.
Ergoterapie Uživatelé našeho domova mají možnost trávit svůj volný čas s využitím skupinových aktivizačních programů nebo je zajištěn   individuální přístup na pokojích. Je to čas strávený seberealizací a pocitu užitečnosti. Tyto činnosti vedou k podpoře aktivity v oblasti fyzické, duševní i sociální. Hlavním cílem aktivizačních činností je motivace  uživatele, tak aby mohl trávit smysluplně svůj volný čas. Cílem ergoterapie je dosažení maximální možné soběstačnosti, nezávislosti a z výšení kvality života uživatelů. Uživatelé pak mají dobrý pocit, že jejich život je naplněn, že něco dělají pro sebe či dokonce pro své okolí.  Uživatelé si mají možnost vybrat z pestré nabídky skupinových i individuálních aktivit vycházejících z potřeb a přání jednotlivých uživatelů. V Domově Hortenzie využívají uživatelé následující skupinové aktivity: kondiční cvičení, cvičení kognitivních funkcí, prvky terapií reminiscenční, hudební, arteterapie, smyslové terapie, canisterapie, sportovní hry, společenské hry apod. Individuální aktivity jsou šité „na míru“ jednotlivých klientů. Procvičujeme jemnou a hrubou motoriku, dlouhodobou i krátkodobou paměť, nabízíme cvičení na lůžku, nácvik chůze, podpora sebeobsluhy, stimulaci smyslů s využitím prvků aromaterapie výtvarné a kreativní aktivity, reminiscenční terapii, práci s tabletem, notebookem, společenské hry, čtení z časopisů, novin, knih a jiné.
Skupinové cvičení Skupinové cvičení probíhá každé dopoledne, s výjimkou středy, kdy probíhá kavárna. V rámci skupinového cvičení se snažíme uživatele vézt k soběstačnosti a to zejména k pohybové aktivitě. Cvičení je tak zaměřeno na udržení nebo zlepšení fyzické kondice uživatelů. Je sestaveno z jednoduchých cviků rehabilitačních (dechové, uvolňovací, protahovací). Zařazujeme cviky s použitím prvků muzikoterapie. Cvičíme vsedě. Plně respektujeme tempo uživatelů. Aktivizační pracovník využívá relaxační techniky, paměťové techniky pro dlouhodobou a krátkodobou paměť, procvičuje logické myšlení, používá rehabilitační míče, pěnovou kostku a jiné aktivizační pomůcky. Vybízíme uživatele k jednoduché diskuzi související s určitým tématem, ve které dostane každý prostor se vyjádřit. Závěr cvičení patří zpěvu, kdy si uživatelé vyberou písničku, kterou si pak společně s chutí zazpívají.
Rehabilitace chůze Na pokojích uživatelů probíhá nácvik chůze nejdříve nacvičováním základního postavení u lůžka, nebo chodítka. Za doprovodu aktivizační pracovnice nabízíme nácvik chůze pomocí pomůcek. Jde o   podporu udržení pohybových schopností ve vysokém i nízkém chodítku. Trénujeme chůzi po schodech, na rotopedu, nebo šlapadlech. Nabízíme pomoc při procházkách do zahrady, nebo po chodbách domova.
Doteková terapie Doteková terapie je individuální aktivita, kdy využíváme prvky bazální stimulace a aromaterapie. Navodí pocit uvolnění, odstraní napětí, přichází psychické uvolnění, někdy pomáhá tišit bolesti. Je to i vhodná forma k navázání důvěry a komunikace s uživatelem.
Poslech a předčítání z novin, časopisů a knih Setkání čtenářů a posluchačů je skupinová aktivita, kdy nabízíme možnost čtení knížky na pokračování nebo předčítání z aktuálního denního tisku, časopisů nebo využíváme internetových novin. Tato možnost je nabízena uživatelům i individuálně na pokojích. Hodně oblíbené je i předčítání z Magazínu Hortenzie, Frenštátského zpravodaje, Novin Trojanovic nebo Tichavského zpravodaje. Uživatelé se tak seznamují z novinkami a událostmi z míst, ke kterým je vážou osobní vzpomínky.
Knihovna domova a vypůjčování knih z Městské knihovny Vypůjčit si knihy z knihovny Domova Hortenzie, nebo z Městské knihovny, mají možnost uživatelé kdykoli po domluvě s aktivizační pracovnicí. Knihy z Městské knihovny ve Frenštátě pod se pravidelně obměňují a zapůjčují. Některé knihy a časopisy nejsou umístěny v knihovně a jsou volně dostupné všem uživatelům.
Smyslová aktivizace Smyslová aktivizace se prolíná do všech používaných aktivit v Domově Hortenzie. Nabízí možnost, jak nejen propojit dva různé světy pečovaných a pečovatelů, ale jak najít opravdový smysl jejich životů. Cílem aktivizace je využití všech smyslů člověka. Vědomě vnímat každou část žití. Žít v domově samostatně a aktivně, naplnit duchaplný život ve stáří, zůstat stále platnou částí společnosti. Smyslová aktivizace má a může pomoci využít životního pokladu uživatele pro jeho plnohodnotné a smysluplné stáří.

 

PRAVIDELNÉ AKTIVITY POŘÁDANÉ V DH
Skupinové kondiční cvičení Každý den dopoledne s výjimkou středy, zveme uživatele na skupinové cvičení. Během hodinového programu si uživatelé nejen zacvičí, ale mají možnost procvičit si dlouhodobou a krátkodobou paměť, zazpívat a dobře se společně pobavit.
Chvilka vzpomínek u čaje Příjemné úterní odpoledne s šálkem lahodného čaje a vzpomínkami patří reminiscenci. Nabízíme procházku vzpomínkami na to, co všichni důvěrně znají a prožili v dětství nebo dospělosti.
Setkání čtenářů a posluchačů Setkání čtenářů a posluchačů je skupinová aktivita, kdy nabízíme možnost čtení knížky na pokračování nebo předčítání z aktuálního denního tisku, časopisů nebo využíváme internetových novin. Aktivita probíhá v pondělí odpoledne.
Kreativní tvoření Ve středu odpoledne, jednou za 14 dní probíhají výtvarné a kreativní aktivity. Příjemným zpestřením pak bývá pečení štrůdlů, zákusků, bramboráků, palačinek a jiných dobrot dle přání uživatelů.
Odpoledne dobré pohody a her Jednou za 14 dní je nabízeno příjemné zpestření programu, odpoledne s hrou Bingo nebo Kostkou. Obě hry jsme zařadili do programu v tomto roce poprvé. Uživatelé se vždy výborně pobaví.
Kavárna Hortenzie Kavárna Hortenzie je společenské setkání uživatelů ve středu dopoledne. Ve spolupráci se studenty hotelové školy nabízíme našim obyvatelům pestrou nabídku nápojů, domácích pečených zákusků a chlebíčků. Vhodnou kulisu vytváří reprodukovaná hudba nebo hudební vystoupení harmonikáře.
Sportovní klub Sportovní odpoledne je zařazeno ve čtvrtek odpoledne. Uživatelé v letních měsících trénují na zahradě domova na petanquovém hřišti. Pravidelně se zúčastňují soutěží konaných mimo Domov Hortenzie. Pokud sportovcům počasí nepřeje, hraje se v jídelně velmi oblíbená hra diskčára.
Mše svatá Pravidelně první pátky v měsíci probíhají mše svaté. Imobilní klienty, kteří se nemohou mše svaté zúčastnit, navštěvuje kněz na pokoji.
Duchovní okénko Pro věřící uživatele probíhá ve středu jednou za 14 dní duchovní program, jehož součástí jsou modlitby a zpěvy mariánských písní, biblické čtení nebo čtení s náboženskou tématikou.
Pozvánka do kina Hortenzie V zimním období jsou zváni uživatelé do kina Domova Hortenzie. V pátek odpoledne probíhá v klubovně promítání oblíbených filmů pro pamětníky.
Setkání s písničkou u klavíru Jednou měsíčně zní společný zpěv uživatelů, kdy v doprovodu klavíru zpívají jejich oblíbené písně.

 

MEZIGENERAČNÍ SETKÁVÁNÍ – sbližování generací
Mezigenerační setkání – hry dětí z lesního klubu se seniory Jeden z projektů spojení nejmladší a nejstarší generace v Domově Hortenzie je spolupráce s dětským lesním klubem Trojanovice. Oběma generacím toto setkání přináší mnoho potěšení, zábavy, zkušeností a nově navázaných přátelství babiček, dědečků a dětí. Uživatelé tato setkávání s dětmi mají velmi rádi.

 

MŠ Montevláček, Lichnov Setkávání dětí z MŠ Montevláček při společném cvičení s uživateli Domova Hortenzie přínáší do domova dětský smích a veselou náladu pro všechny. Společně si nejen zacvičí, ale i zazpívají, vytvoří si něco pěkného na památku, vypráví se příběhy a navazují se přátelství mezi dětmi a uživateli.
Dětský den v Domově Hortenzie Od roku 2015 probíhá v Domově Hortenzie setkání seniorů a dětí u příležitosti jejich svátku. Na celé akci se podílí Continental Automotive Czech Republic s. r. o, Městské kulturní středisko, Odbor sociálních věcí a v neposlední řadě také Domov Hortenzie.

 

Turnaj

senior – junior

Studenti Hotelové školy z Frenštátu pod Radhoštěm soutěží s uživateli Domova Hortenzie ve smíšených dvojicích – senior a junior v pétanque. Propojení dvou generací ve sportovní aktivitě, byla skvělá volba. Po celou dobu soutěžení vládla výborná a přátelská atmosféra.